Tracking

ADSOFT

 

Adsoft
เป็นSoftwareระบบแทร็คกิ้งของบริษัทฟอร์ท แทร็คกิ้งซีสเต็มจำกัด เป็นลิขสิทธิ์แทร็คกิ้งซีสเต็มจำกัดเป็นลิขสิทธิ์ ของบริษัทฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็มจำกัด
มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าเรียกว่า Adsoft Softwareนี้ถูกพัฒนาโดยฝีมือคนไทยที่ต้องการให้ผู้ใช้ใช้งานได้ง่ายและเหมาะสมกับระบบ โทรคมนาคม
ของประเทศไทย ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลู่มการใช้งาน ตอบ สนอง ความต้องการของตลาดในทุกกลู่มเป้าหมาย

 

 

 

คุณสมบัติของAdsoft

- แสดงตำแหน่งรถบนแผนที่ได้ทุกคัน ณ เวลาจริง(Real time

 

- กำหนดขอบเขตการวิ่งของรถแต่ละคัน โดยมีระบบการเตือน เมื่อออกนอกพื้นที่

 

- กำหนดความเร็วสูงสุดของรถได้ โดยมีระบบการเตือนเมื่อรถวิ่งเกินกำหนด

 

- สามารถค้นหาตำแหน่งของรถที่ต้องการ โดยระบุป้ายทะเบียนได

 

- สามารถเพิ่มสัญลักษณ์ หรือ สถานที่เพิ่มเติม ลงบนแผนที่ได้

 

- มีฟังก์ชั่นวัดระยะทาง

 

- ข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูล

 

 

- เลขทะเบียนรถ

 

 

- เจ้าหน้าที่ ที่ใช้รถ

 

 

- ก็บข้อมูลที่ได้จากอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ เช่น พิกัด Latitude Longitude,ความเร็วรถ,วันที่,และเวลา เป็นต้น

 

- สามารถตั้งค่าต่างๆ ของอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะได้จากส่วนกลาง เช่น ความถี่ในการส่งข้อมูลในเครื่องติดตาม และความถี่
  ในการอ่านข้อมูลพิกัดเป็นต้น

 

- สามารถส่งข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องพร้อมกันได้โดยผ่านระบบLAN

 

- แผ่นที่ ที่ใช้มีมาตราส่วน

 

 

- 1: 20,000 สำหรับต่างจังหวัด

 

 

- 1: 4,000 สำหรับกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล

 

- เก็บข้อมูลการวิ้ง ของรถในแต่ละคัน สามารถเรียกดูข้อมูล และเส้นทาง การเดินรถย้อนหลังเมื่อต้องการได้

 

- แสดงภาพที่ได้จากอุปกรณ์ ติดตามยานพาหนะ(อุปกรณ์เพิ่มเติม)

 

- สามารถบอกพิกัด Latitude และ Longitude ตามจุดต่างๆ บนแผนที่ได้

 

- มีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการกดปุ่มฉุกเฉินที่อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ

 

- สามารถออกรายงานต่างๆ(ตามความต้องการของผู้ใช้) เลือวันเวลา

 

- ที่ต้องการออกรายงาน แล้วพิมพ์ออกมาทางเครื่องพิมพ์ได้

 

ADTRAX

คุณสมบัติเด่น

- สามารถเก็บข้อมูลการวิ่งและตำแหน่งพิกัดของยานพาหนะได้ทุก ๆวินาที โดยจะสามารถส่งผลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้
้  ทุกๆ 10 -15 วินาที เพื่อความ ละเอียดของข้อมูล

 

- สามารถแสดงถึงสถานะของเครื่องยนต์ได้ว่า ติดเครื่องยนต์ หรือดับเครื่องยนต์

 

- สามารถแสดงปริมาณน้ำมันแบบ Real time โดยแสดงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์

 

 

 

 

 

คุณสมบัติทั่วไป

- สามารถแสดงตำแหน่งรถบนแผนที่ได้หลายคันในเวลาเดียวกัน ณ เวลาจริง

 

- สามารถติดตามและค้นหาตำแหน่งของรถ โดยระบุทะเบียนรถหรือรหัสเรียก ขานได้อย่างรวดเร็ว และครอบคลุมทั่วประเทศ

 

- สามารถแสดงความเร็วของรถแต่ละคัน และตรวจสอบความเร็วว่าเกินกว่า กำหนดหรือไม่

 

- สามารถเพิ่มสัญลักษณ์ และสถานที่สำคัญลงบนแผนที่ เพื่อกำหนดเส้นทาง หรือขอบเขตการเดินรถ

 

- การเปลี่ยนตำแหน่งของรถบนหน้าจอ จะไม่ส่งผลให้หน้าจอเกิดการกระพริบ

 

- สามารถแสดงเส้นทางการวิ่งย้อนหลังของรถแต่ละคันได้ตามช่วงวัน เวลาที่กำหนด

 

- ทำงานผ่าน ระบบ LAN ทำให้สามารถเรียกดูตำแหน่งของรถจากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้หลาย เครื่องพร้อมกัน

 

 

 

 

 

คุณสมบัติทางเทคนิค

- อุปกรณ์รับสัญญาณ( GPS ) มีช่องรับสัญญาณ 12 ช่อง

 

- ความถี่ 1575 MHz Bandwidth มากกว่าหรือเท่ากับ+/-1.023 MHz

 

- ข้อมูลที่ได้จาก GPS เป็นไปตามมาตรฐาน NMEA-0183

 

- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -30 ถึง +80 องศาเซลเซียส

 

- เวลาที่ใช้ในการหาค่าตำแหน่งครั้งแรก

 

 

- Cold Start น้อยกว่าหรือเท่ากับ 45 วินาที

 

 

- Warm Start น้อยกว่าหรือเท่ากับ 35 วินาที

 

 

- Hot Start น้อยกว่าหรือเท่ากับ 8 วินาที

 

- สายอากาศ( GPS )ชนิด Active Antenna

 

- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 ถึง 55 องศาเซลเซียส

 

- ระบบการสื่อสารข้อมูลต้องเป็นแบบ GPRS Class 10

       

 

 

แผนที่

- ความละเอียดของแผนที่

 

 

- 1 : 4,000 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่สามารถแสดงให้ถึงขอบเขตอาคาร

 

 

- 1 : 20,000 สำหรับต่างจังหวัด

 

- สามารถวัดระยะทางบนแผนที่ได้

 

- สามารถค้นหาตำแหน่งสถานที่ต่างๆ บนแผนที่ได้

 

 

       

 

 

รายงาน

- สามารถแสดงถึงภาพรวมในการขับขี่ , รายละเอียดในการเข้าถึงสถานที่ , แสดงสัดส่วนการวิ่ง และการจอด จำแนกตามทะเบียนรถ

 

- สามารถแสดงเส้นทางการวิ่งบนแผนที่ตามช่วงเวลาที่กำหนด และสามารถ พิมพ์ เส้นทางการวิ่งบนแผนที่ออกมาทางเครื่องพิมพ์ได้

 

- สามารถเก็บข้อมูลการวิ่งของรถแต่ละคัน และสามารถเรียกดูย้อนหลังได้ตามต้องการโดยจัดทำเป็นรายงานทั้งแบบปัจจุบัน
  และแบบย้อนหลังได้

 

- สามารถออกรายงานต่าง ๆ ได้ตามความต้องการของผู้ใช้ เช่น รายงานแสดงภาพรวมใน การปฏิบัติหน้าที่ ,
รายงานแสดงความเร็วรถ , รายงานรายละเอียด ในการเข้าถึงสถานที่ และรายงานแสดงการจอดรถ เป็นต้น ฯลฯ