บริษัท โฮมเทล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

บริษัท โฮมเทล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2530

ดำเนินธุรกิจด้านสื่อสารคมนาคมโดยเฉพาะ จึงมีความชำนาญในการออกแบบระบบติดตั้ง

พร้อม commissioning บำรุงรักษาและบริการหลังการขายให้ลูกค้า

โดยบริษัทฯดำเนนิการเองทุกขั้นตอนด้วยทีมงานมากกว่า 80 คนและวิศวกร 4 คน

บริษัทฯจึงได้รับการไว้วางใจจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆมากกว่า 10,000 ราย

รายชื่อกรรมการบริหาร

1.คุณสงวนชัย จงวัฒนไพศาล

จบการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยี่ พระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สาขา วิศวกรรมโทรคมนาคม รุ่นปีการศึกษา 2521

2.คุณวิชา สุรศักดิ์ปัญญา

จบการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยี่ พระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า รุ่นปีการศึกษา 2523

3.คุณวิชัย เลิศพงศ์พิพัฒน์

จบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

สาขา วิศวกรรมไฟฟ้าม รุ่นปีการศึกษา 2525

4.คุณพรชัย กาจญจนวุฒิธรรม

จบการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยี่ พระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สาขา วิศวกรรมโทรคมนาคม รุ่นปีการศึกษา 2525