Sony Product

SONY VIDEO CONFERENCE

ระบบสารสนเทศ ไอที (IT Information System)
หรือเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทและมีความสำคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ ซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือด และหัวใจของ กิจการแทบทุกประเภทปัจจุบัน มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองรวมทั้งกระแสโลกาภิวัตน์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเป็นตัวชี้ได้ว่ากิจการเหล่านั้นจะประสบความสำเร็จหรือไม่อย่างไร เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในทุก ๆ หน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษา ราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทห้างร้าน ทั้งขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ด้วยความสามารถของเทคโนโลยีเครือข่ายสารสนเทศดังกล่าว เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
การอบรมทางไกล การประชุมทางไกล ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็สามารถที่จะทำการติดต่อเชื่อมโยงถึงกันได้ รวมทั้งยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การติดต่อสื่อสารกัน อย่างไรก็ตามการใช้เทคโนโลยีนั้น จำเป็นต้องเป็นการใช้อย่างมีประสิทธิภาพจึงจะสามารถใช้ ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

ระบบการประชุมทางไกล ในปัจจุบันมีก็การพัฒนาอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการประชุมโดยใช้สื่อแบบธรรมดา ก็กลายเป็นสื่อแบบอิเล็กทรอนิกส์ จากการประชุมที่ต้องมาประชุมในห้องเดียวกันก็เปลี่ยนเป็นหน้าจอ
โทรทัศน์ถ่ายทอดภาพผู้ประชุมผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
“e-Conferencing” นี้ ยิ่งได้รับการพัฒนามากขึ้น เมื่อเกิด เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต เพราะอินเตอร์เน็ต ให้ทั้งภาพและเสียง กระจายข้อมูลไปได้ทั่วโลกในเวลาอันรวดเร็ว ที่สำคัญ คือเป็นการสื่อสารสองทาง ที่ผู้ประชุมสามารถพูดคุยซักถามกันได้

ระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
เป็น ระบบการติดต่อสื่อสารชนิดหนึ่ง ที่สามารถรับ-ส่งข้อมูล ภาพ และเสียง พร้อมทั้งการสื่อสารนี้ทำได้ทั้งระหว่างจุดต่อจุด (Point to Point) หรือระหว่างจุดต่อหลายจุด(Point to Multipoint)โดยผ่านสื่อกลาง (Media) ในที่นี้หมายถึงระบบสื่อสารผ่านเครือข่าย IP หรือ ISDN ซึ่งการติดต่อสื่อสารนี้จะเป็นลักษณะของ
การโต้ตอบซึ่งกัน และกันแบบสองทาง (Two Way Communication) ซึ่งผู้เข้าประชุมสามารถเห็นภาพของผู้ร่วมประชุมทั้งหมดได้ พร้อมทั้งสามารถแสดงเอกสาร ข้อมูลหรือภาพ เพื่อใช้ประกอบการประชุมได้ เหมือนประชุมอยู่ในห้องเดียวกัน

เทคโนโลยีของระบบ Video Conference
    การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ เป็นระบบการประชุมทางไกลแบบสองทาง โดยเชื่อมโยงโดยระบบเครือข่ายสื่อสารระบบ IP หรือ ISDN และยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในระบบเครือข่ายต่างๆ ได้หลายคุณลักษณะเช่น ระบบ ATM และอื่นๆ ในระบบที่นำเสนอนี้จะสามารถทำงานเชื่อมต่อกับเครือข่ายข้อมูล ภาพ และเสียง โดยสามารถเชื่อมต่อโครงข่ายหลายๆ แบบได้

ระบบการประชุมทางไกลด้วยจอภาพผ่านเครือข่ายIP
ชุดประชุมทางไกลผ่านจอภาพนั้นสามารถทำการติอต่อกับหน่วยงานต่างสถานที่ผ่านโครงข่าย LAN หรือ WAN ขององค์กรได้ โดยสามารถทำการเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุดได้ที่ความเร็วตั้งแต่
64 Kbps ถึง 4Mbps ซึ่งจะให้คุณภาพของสัญญาณภาพ และเสียงชัดเจนเปรียบเสมือนอยู่ใน
สถานที่เดียวกัน

ระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพผ่านเครือข่าย ISDN
ระบบ ISDN เป็นบริการสื่อสารระบบดิจิตอลความเร็วสูงที่มีความเร็วตั้งแต่ 64 Kbps ถึง 2.048 Mbps ที่สามารถรองรับการส่งสัญญาณเสียง ข้อมูล และภาพ โดยการนำมาประยุกต์ใช้งานกับอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง, โทรศัพท์ดิจิตอล, ตู้สาขาอัตโนมัติ, อุปกรณ์สำหรับการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ, โทรศัพท์ภาพซึ่งเมื่อได้นำมาใช้ร่วมกับชุดประชุมทางไกลผ่านจอภาพแล้วนั้น จะทำให้สามารถสื่อสารข้อมูลได้ชัดเจนกรณีที่มีีการเชื่อมโยง ที่ความเร็วมากกว่า 384 Kbps ขึ้นไป ซึ่งอุปกรณ์ของ Sony นั้น สามารถทำการเชื่อมโยง กับหน่วยงานต่างๆ ผ่านระบบสื่อสารระบบดิจิตอลความเร็วสูง ด้วยความเร็วตั้งแต่ 64 Kbps ถึง 768 Kbps ซึ่งจะได้คุณภาพของสัญญาณภาพ และเสียงชัดเจน